พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
425 1

ที่ 16 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งแรกอย่างเป็นทางการ ที่โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้แทนจากกรมอาเซียนไปร่วมในพิธีดังกล่าวและจัดกิจกรรแข่งขันตอบปัญหา อาเซียน อีกทั้งยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งห้องสมุดอาเซียนซึ่งพร้อมจะให้แหล่งความรู้อาเซียนแก่ทุกภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนตามแนวชายแดนเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน นายอำเภอสังขละบุรี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบ - รับมอบห้องสมุดอาเซียน โดยได้ให้ความเห็นว่าห้องสมุดอาเซียนจะเป็นรากฐานในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นโอกาสดีของเยาวชนตามแนวชายแดนจะได้มีแหล่งความรู้ไว้รองรับการก้าวทันประเทศสมาชิก

ภายหลังพิธีเปิดห้องสมุดคณะกรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมถาม - ตอบประชาคมอาเซียนและแจกสื่อเผยแพร่เรื่องประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนของโรงเรียน โดยมีนักเรียนระดับประถม - มัธยมเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากทั้งนี้ กรมอาเซียนได้ดำเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆรวม 8 แห่ง สำหรับปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ และใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ

Website: www.mfa.go.th/asean

Facebook: ASEAN Thailand

Twitter: ASEAN_Thailand

Instagram: aseanthailand
Share :