พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
249 1

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายจักรกฤษณ์ สีวะลี อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายสัมฤทธิ์ เจริญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ได้ร่วมกันเปิดห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน

โครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในจังหวัดหนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียง

ภายในงาน นอกจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแล้ว คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ได้จัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน พร้อมกันนี้ ข้าราชการจากกรมอาเซียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่างประเทศ แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติมีหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการห้องสมุดอาเซียนฯ ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบเพียงทุก 10 ปีเท่านั้นข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ

Website: www.mfa.go.th/asean

Facebook: ASEAN Thailand

Twitter: ASEAN_Thailand

Instagram: aseanthailand

Share :