พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 55 ณ โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี
373 3

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานการกรม กรมอาเซียน นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี จิรัตน์ อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 1,186 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 55 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :