พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 65 ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
907 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก นายสุรินทร์ ประสงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายธีระพล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 678 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 65 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :