พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 67 ณ โรงเรียนชุมชลวัดศีลขันธาราม จังหวัดอ่างทอง
645 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกัน กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนด้วย ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัดอ่างทอง เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 701 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 67 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :