พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 68 ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
629 1

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและ กิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกัน กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนด้วย ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 2,035 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 68 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :