พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 69 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท
780 1

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายประยูร เขียวอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกัน กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนด้วย ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 2,229 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 69 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :