พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 71 ณ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
532 1

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จังหวัดนครนายก โดยมี นางสาวเขมาวดี โอสถาพันธุ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กระทรวงการต่างประเทศ นายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ นางสาว นิศารัตน์ เหมือนตา รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นายรังสิวุฒิ ป่าโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกัน กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน

Share :