ที่มาของห้องสมุดอาเซียน
1. ที่มา

   • ในปี 2557 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” หรือ โครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านการสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยได้พิจารณาสรรหาโรงเรียน ในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละจังหวัด รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียนที่มีพร้อมด้วยหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์และจอภาพสำหรับการเรียนการสอน เป็นต้น
   • กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียน เป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นพัฒนาไปสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเป็นจุดเริ่มของศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมและประชาคมโลก รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ และปลูกฝังวัฒนธรรม การเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนก้าวทันโลกแห่งความรู้และนวัตกรรมในอนาคต
   • ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 58 แห่ง ใน 58 จังหวัด (ข้อมูลเมื่อเดือน มกราคม 2564)
2. วัตถุประสงค์
   • เพื่อให้นักเรียนและชาวไทยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและเสริมสร้างองค์ความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ให้ตระหนักถึงโอกาสและความท้าทายของประชาคมอาเซียน และสามารถใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่
   • เพื่อให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยช่วยกระตุ้นความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมและประชาคมโลก รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่จะก้าวทันโลกแห่งความรู้และนวัตกรรม ในอนาคต และสามารถรับมือกับความท้าทาย ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมสำหรับโอกาส ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสภาวการณ์โลกยุคปัจจุบัน
   • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เป็น “ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต”
3. กลุ่มเป้าหมาย

• เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา
• คณาจารย์
• ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป
• หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจศึกษาดูงานห้องสมุดอาเซียน

4. รูปแบบห้องสมุดอาเซียน

ห้องสมุดอาเซียน ประกอบด้วย
1) บอร์ดนิทรรศการถาวรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนพร้อมชั้นวางหนังสือ รวมทั้งชุดโต๊ะและเก้าอี้
2) ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งชุดซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะภาษาอังกฤษ
3) โทรทัศน์จอทัชสกรีน (Touch Screen) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ กล่องรับสัญญาณและ จานดาวเทียมรองรับรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้มูลนิธิการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
4) หนังสือและสื่อความรู้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ความรู้เชิงสังคม วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไป และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
5) หนังสือและสื่อความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถม–มัธยมศึกษา

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   • เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ ชุมชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
   • เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยมีความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ในมิติต่าง ๆ มีความพร้อม สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่
   • เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน