รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
363 1    

 

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดอาเซียน

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย

ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2566

 

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

 

 1. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2566
 

ลำดับ

ที่

รายการ

จำนวน

(คน)

ยอดผู้เข้าใช้ (คน)

คิดเป็น

ร้อยละ

หมายเหตุ

1

ชั้นอนุบาล 2

92

24

26.08

 

2

ชั้นอนุบาล 3

87

36

41.37

 

3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

123

61

49.59

ใช้ห้องสมุดสำหรับการเรียน

วิชาภาษาไทย

4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

74

11

14.86

 

5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

93

19

20.43

 

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

70

5

7.14

 

7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

81

4

4.93

 

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

66

3

4.54

 

9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

147

147

100

ใช้ห้องสมุดสำหรับการเรียน

วิชาภาษาไทย

10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

151

151

100

ใช้ห้องสมุดสำหรับการเรียน

วิชาภาษาไทย

11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

116

41

35.34

ใช้ห้องสมุดสำหรับการค้นคว้ารายวิชาออกแบบเทคโนโลยี

12

ครูและเจ้าหน้าที่

35

9

22.85

 

 

การเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียนคิดเป็นร้อยละ

 

 

 1. ภาพบรรยากาศการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน

 

ภาพบรรยากาศการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน

 

 1. ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ

 • ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดและมีนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น
 • ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น
 • ควรมีของรางวัลหรือคะแนนเสริมสำหรับนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อเป็นการเสริมแรงทางบวก

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • นักเรียนอ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียน
 • นักเรียนใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์ ค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
 • นักเรียนเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมาย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 1. ข้อมูลครูที่แลห้องสมุดดอาเซียน

นางสาววราภรณ์ ปภุสสโร ตำแหน่งครู

เบอร์โทรศัพท์ 082-2327094

E-mail Paphutsaro@outlook.com

 1. ข้อมูลโรงเรียนและผู้บริหาร

นายธงชัย สังขวิภาส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย

เบอร์โทรศัพท์ 089-8020152

อีเมล โรงเรียน schoolbhml@gmail.com

เบอร์โรงเรียน 034-688000

 

Share :