รายงานการจัดกิจกรรมห้องสมุดอาเซียน (ASEAN LIBRARY) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
421 1    

รายงานการจัดกิจกรรมห้องสมุดอาเซียน  (ASEAN  LIBRARY)

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  สพป.เชียงราย เขต 3  อ.แม่จัน จ.เชียงราย

*****************************************************************************

              ด้วยทางโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาเซียน  กระทรวงต่างประเทศได้จัดห้องสมุดอาเซียนขึ้นภายในอาคารของห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน  และได้เปิดห้องสมุดอาเซียน (ASEAN RIBRARY)อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2557 นั้น   ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องสมุดอาเซียนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมภายในห้องสมุดอาเซียนให้เป็นไปตามนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียนของรัฐบาล โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา  เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้าง ความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง  ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ในการนี้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม และจัดบรรยากาศห้องสมุดอาเซียน  เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน  ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความสุข  เกิดนิสัยรักการอ่านมาก  ขึ้น และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการตามความสนใจ 

          จากการดำเนินงานการจัดกิจกรรมห้องสมุดอาเซียน (ASEAN ROOM) ในปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ดำเนินการดังนี้

 การให้บริการห้องสมุด

     ตารางการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

     เวลา

วัน

08.50-09.40น.

09.40-10.30น.

10.30-11.20น.

11.20-12.10น.

12.10-13.00น.

13.30-13.50น.

13.50-14.40น.

14.40-15.30น.

จันทร์

 

อ.2/1

อ.2/2

ป.1/3

ป.1/1

ป.1/4

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ป.1/4

ป.1/5

ม.2/1

อังคาร

 

อ.3/1

อ.3/2

ป.2/2

ป.2/1

ป.2/3

ป.2/4

ม.2/5

ม.3/1

พุธ

 

ป.3/3

ป.3/1

ป.4/5

ป.3/5

ป.3/2

ม.1/3

ป.3/4

ม.1/2

พฤหัสบดี

 

ป.5/3

ป.4/1

ป.4/2

ป.4/3

ป.5/1

ป.5/2

ม.3/3

ม.1/1

ม.1/3

ม.3/3

ศุกร์

 

ป.6//3

ป.6/4

ป.6/2

ป.6/1

ม.1/2

ม .1/4

ป.5/4

ม.2/2

หมายเหตุ : ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนจนถึงเวลา 16.00 น.นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้

 

     การเข้าใช้บริการห้องสมุดของครู และชุมชนสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ

 

หมายเหตุ:เนื่องด้วยกิจกรรมวันอาเซียน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในเดือน สิงหาคม  2566


  1. 1. สถิติการใช้บริการห้องสมุด

  ตารางสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน ครู และชุมชน

             

              เดือน   

ผู้ใช้บริการ

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (คน)

กันยายน

2565

ตุลาคม

2565

พฤศจิกายน

2565

ธันวาคม

2565

มกราคม

2566

กุมภาพันธ์

2566

 

มีนาคม

2566

 

พฤษภาคม

2566

นักเรียนระดับอนุบาล

323

300

364

466

405

445

520

444

นักเรียนระดับชั้น ป.1

345

480

444

455

499

554

742

457

นักเรียนระดับชั้น ป.2

744

657

667

598

557

733

780

728

นักเรียนระดับชั้น ป.3

765

720

734

768

658

656

708

588

นักเรียนระดับชั้น ป.4

700

780

579

567

753

655

865

654

นักเรียนระดับชั้น ป.5

698

543

456

634

598

477

598

589

นักเรียนระดับชั้น ป.6

445

499

300

555

578

555

550

545

นักเรียนระดับชั้น ม.1

450

680

540

589

590

567

758

578

นักเรียนระดับชั้น ม.2

222

536

378

558

346

668

689

834

นักเรียนระดับชั้น ม.3

322

600

434

503

655

465

765

650

ครู

250

350

333

367

454

400

590

423

ผู้ปกครอง และชุมชน

50

70

59

65

67

55

95

77

รวม

5,314

6,215

5,288

6,125

6,160

6,230

7,660

6,567

 

 

2 .ภาพบรรยากาศห้องสมุดอาเซียนและการเข้าใช้บริการ (ASEAN ROOM)

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  สพป.เชียงราย เขต 3  อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

 

 

ภาพการบริการห้องสมุดอาเซียน (ASEAN LIBRARY)

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  สพป.เชียงราย เขต 3  อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

สมุดเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน จากหน่วยงานต่างๆ

 

 

 ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่ได้รับ

ทางกรมอาเซียนได้เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดอาเซียน ให้มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นและนำหนังสืออาเซียนมามอบให้ทางห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ถือเป็นกำลังใจที่ดีต่อนักเรียนและต่อการบริหารงานห้องสมุดอาเซียนเพื่อให้มีมาตรฐาน ก้าวทันโลกยุคใหม่และส่งเสริมให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลก มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของอาเซียน นับเป็นความโชคดีของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนด้วยดีเรื่อยมา และยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเสมอ ทางห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีต่อไปและพร้อมให้บริการงานห้องสมุดที่ดี มีมาตรฐานแก่นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

Share :