รร.สา จ.น่าน
84 1    

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

- นักเรียนโรงเรียนสาได้เข้าใช้ห้องสมุดอาเซียนซึ่งได้รับความรู้จากการเข้าศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดอาเซียน จำนวน 1,158 คนคิดเป็นร้อยละ 83

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

- นักเรียนโรงเรียนสาได้เข้าใช้ห้องสมุดอาเซียนซึ่งได้รับความรู้จากการเข้าศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดอาเซียน จำนวน 1,468 คนคิดเป็นร้อยละ 85

Share :