พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 53 ณ โรงเรียนวัดลานนาบุญ จังหวัดนนทบุรี
353 2

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานการกรม กรมอาเซียน นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายศรากร เสนะเวส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ เข้าร่วมงาน ภายในงาน น้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดซุ้มเกมส์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดลานนาบุญ จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 771 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 53 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :